OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi zákazníkem internetového obchodu HEAD (dále jen kupující) a společností TERM, spol. s r.o. (dále jen prodávající). Internetový obchod HEAD funguje na území České republiky (objednávka zboží v Kč) a na území Slovenské republiky (objednávka zboží v EUR).

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 3T, jehož provozovatelem je společnost TERM, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hájecká 12, 618 00 Brno, IČ 415 39 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno pod spisovou značkou C 1951.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Prodej se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb)

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno v e-shopu na internetových stránkách www.eshop.headoutdoorfootwear.com  a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a odesláním formuláře objednávky ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

  2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II. 1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

  3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a cenu za dopravu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

  1. Zboží expeduje prodávající do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky.

  2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží. Při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu přepravci.

  4. Způsob odeslání zboží: obchodní balík s dobírkou - přepravce General Parcel

  5. Náklady na dodání zboží :
    Doprava zboží pro dodávky dobírkou na území České republiky je účtována ve výši 120,- Kč.

Doprava zboží pro dodávky dobírkou na území Slovenské republiky je účtována ve výši 6,- EUR.

IV. Platební podmínky

Kupující zaplatí kupní cenu zboží a dopravu zboží prodávajícímu dobírkou tzn. v hotovosti dopravci.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VIII. Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 odst.7) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno v původním originálním obalu (krabici), nepoškozené, nenošené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu:
TERM, spol. s r.o., e-shop HEAD,
areál PP, Měnín 440, 664 57
Při zasílání je kupující povinen zboží vrátit v originálním balení (krabici) a zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).
Vrácené zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou, ne dobírkou. Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme. 

Ke zboží je nutno přiložit kopii prodejního dokladu a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy včetně čísla bankovního účtu kupujícího, kam má být vrácena kupní cena zboží a cena za dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží a cena za dopravu zboží, které kupující hradil za cestu zboží od prodávajícího k němu.
 Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

VII. Výměna zboží

Pokud jste si objednali nevhodnou velikost, je možné ji vyměnit za jinou velikost.

V souladu se zákonem má zákazník právo na
 výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
- zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky
- zboží musí být neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu, schopné dalšího prodeje
- zásilka musí obsahovat originál prodejního dokladu a písemný požadavek na výměnu zboží

Zboží zašlete na adresu prodávajícího: TERM, spol. s r.o., e-shop HEAD,
areál PP, Měnín 440, 664 57.
Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.
Zboží neposílejte na dobírku, zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme.

Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude zaslané v co nejkratším termínu na Vaši adresu. Dopravu vyměněného zboží hradí prodávající (tzn. pouze doprava vyměněného zboží od prodávajícího ke kupujícímu).

VIII. Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
Záruka se
 nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebené zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku.

Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu:
TERM, spol. s r.o., e-shop HEAD,
areál PP, Měnín 440, 664 57
Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. 
Reklamované zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou, ne dobírkou. Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme.

IX. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Při prodeji zboží shromažďuje společnost TERM, spol. s r.o. kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky a k marketingovým účelům společnosti TERM, spol. s r.o. jako jsou marketingová a obchodní sdělení společnosti. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedeným účelům. Dále zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.